ظروف کشت سلول مدل فلاسک  و پتری دیش

فلاسک تی 25

مشخصات فلاسک کشت سلول مدل تی 25

سایزهای نوشته شده به میلی متر میباشد. فضای داخل این فلاسک برای کشت سلول 25 سانتی متر مکعب میباشد. که در حالت کانفلونسی 80 درصد میزان 1 میلیون سلول در داخل آن خواهد بود.

فلاسک تی 75

فلاسک کشت سلول مدل تی 75

سایزها به میلی متر نوشته شده است. این فلاسک دارای سطحه مقطع 75 سانتی متر مکعب برای کشت سلولـ میباشد. تقریبا در کانفلونسی 80 درصد میتوان سه میلیون پانصد سلول برداشت کرد.

پتری دیش

پتری دیش های کشت سلول

در دو سایز به قطر 60 میلی متر و 100 میلی متر عرضه میشوند. این محصولات مدل تیمار شده مناسب برای کشت سلول و بافت میباشند و مدل های تیمار نشده مناسب برای کشت باکتری خواهند بود.

فلاسک تی 25

فلاسک کشت سلول مدل تی 25

فلاسک کشت سلول مدل تی 25 با درب سبز ارتشی مناسب برای کشت سلول های شناور میباشد. سایزهای این فلاسک به صورت کامل در شکل روبرو توضیح داده شده است.

جهت مشاهده ویدیو توضیحات کلیک نماید.

فلاسک کشت سلول مدل تی 75

فلاسک کشت سلول مدل تی 75 با درب سبز ارتشی مناسب برای کشت سلول های شناور میباشد. سایزهای این فلاسک به صورت کامل در شکل روبرو توضیح داده شده است.

پتری دیش کشت سلول

پتری دیش های کشت سلول

در دو سایز به قطر 60 میلی متر و 100 میلی متر عرضه میشوند. این محصولات مدل تیمار شده مناسب برای کشت سلول و بافت میباشند و مدل های تیمار نشده مناسب برای کشت باکتری خواهند بود.